ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС


6 жилийн өмнө


Хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитын алба нь дараах чиг үүрэгтэй: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүд, үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан Үндэсний хөгжлийн газрын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, арга хэмжээ, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод хяналт шалгалтын санал дүгнэлтээр дэмжлэг үзүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэн ажиллана.

  1. Тухайн жилд явуулах хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө

  2. Хийсэн хяналт шалгалтын дүн 

  3. Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ

  4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ