"Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тооцоо хийх аргачлал"-ын төсөлд санал авах тухай


4 сарын өмнө


Концессын тухай хуулийн 9.8-д “Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тооцоо хийх аргачлалыг концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.” гэж заасны дагуу “Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тооцоо хийх аргачлал"-ын төслийг боловсруулаад байна. 

Аргачлалын төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналаа 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн дотор badamkhand.b@med.gov.mn хаягт ирүүлэхийг хүсье. 

Энд дарж танилцана уу!!!!!