card

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө