card

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

 

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан

 

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө