card

Төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө