card

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан 1-р улирал

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан 2023 оны жилийн эцэс