card

Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, тайлан

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны стратеги төлөвлөгөө 

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны стратеги төлөвлөгөө