card

Сул орон тооны мэдээлэл

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай

2022 он

2023 оны тусгай шалгалтын зар

 

Шилжүүлэн, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт