card

Сул орон тооны мэдээлэл

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам

Төрийн албаны тусгай шалгалтын нэгдсэн үнэлгээний хуудас

2022 он

2023 оны тусгай шалгалтын зар