card

Хүний нөөцийн бодлого

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө

 

2022 он

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө