card

Хүний нөөцийн бодлого

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө

 

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө

Татах

 

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө

 

2022 он

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө