card

Хүний нөөцийн бодлого

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах 2022 оны төлөвлөгөө болон сургалтын төлөвлөгөө

 

 

Тжах - ийн үнэлгээний хүснэгт

Згхэг-ын даргын 100 дугаар тушаал 5 хавсралт-төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

Згхэг-ын 100 тушаал хавсралт-9 төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлал

Згхэг-ын 100 тушаал 10 дугаар хавсралт үнэлгээний хуудас

Згхэг-ын 100 тушаал 6 дугаар хавсралт төлөвлөгөөний загвар

Згхэг-ын 100 тушаал 5 хавсралт тжах-н гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоол

Албан хаагчдийн ажлын гүйцэтггэлийн үнэлгээг хийсэн тухай товч тайлан

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

 

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Төрийн албан хаагчийн анкет татаж авах

Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрүүд

Төрийн албан хаагчийн дагаж мөрдөх тогтоол шийдвэрүүд

 

Албан тушаалын тодорхойлолт