Бидний ажил

Эдийн засаг, хөгжлийн яам нь Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон дагалдан гарах бусад хууль тогтоомжуудын хүрээнд үүсгэн байгуулагдсан. Хэдийгээр Эдийн засаг, хөгжлийн яам нь шинээр байгуулагдсан боловч түүхэн замналын хувьд БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 106 дугаар тогтоолоор 1945 онд үүсгэн байгуулагдсан Улсын төлөвлөгөөний комиссоос эхэлж,  2009 онд байгуулагдсан Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо, 2012 онд байгуулагдсан Эдийн засгийн хөгжлийн яам, 2016 онд байгуулагдсан Үндэсний хөгжлийн газраар үргэлжилсэн болно.


ИЛ ТОД БАЙДАЛ