card

Хилийн боомтын хөгжил, чөлөөт бүсийн бодлогын газар

Эрхэм зорилго

Чөлөөт бүс, хилийн боомтын чиглэлээр урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийг төлөвлөх, хөгжлийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, арга зүй, удирдлагаар хангах замаар хилийн боомт, чөлөөт бүсийн худалдаа, эдийн засгийн чадавхыг тогтвортой, хүртээмжтэй дээшлүүлэхэд оршино.

Чөлөөт бүс, хилийн боомтын хөгжлийн нэгдсэн бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, удирдлагаар хангах, төлөвлөлт хийх, судалгаа, шинжилгээ хийх;

  • Хилийн боомт, чөлөөт бүсийн хөгжлийн бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, холбогдох хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Хилийн боомт, Чөлөөт бүсийн хөгжлийг хангах нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөмж, нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Чөлөөт бүсийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэгжилтийн явцад анализ хийх, зохион байгуулалтаар хангах;
  • Чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, нэгдсэн бодлого, удирдлага, арга зүйгээр хангах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг тайлагнах;
  • Хилийн боомтын төрөл, горим, зэрэглэлийг тогтоох, хилийн боомтыг түр хаах, түүгээр нэвтрэх хөдөлгөөнийг зогсоохтой холбоотой судалгаа, мэдээлэл, саналыг Монгол Улсын Засгийн газарт хүргүүлэх;
  • Чөлөөт бүс, хилийн боомт дахь худалдааны эргэлтийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх, тогтмол баяжуулж шинэчлэх, мэдээллийг эргэлтэд оруулах болон мэдээллийн сантай холбоотой бусад ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Бусад мэдээлэл