card

Хөрөнгө оруулалтын бодлогын газар

Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлогыг тодорхойлох, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий төсөл, арга хэмжээг тодорхойлох, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх

Хөрөнгө оруулалтын бодлогын газар, түүний үндсэн чиг үүрэг

Үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах, хөгжлийн төслүүдийг үнэлэх, эрэмбэлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах, дэмжих, хамгаалах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх цогц арга хэмжээг нэгтгэн зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

Энэ нэгж нь хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах, тогтворжуулах гэрчилгээ олгох, гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээдэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох асуудлыг судалж, шийдвэрлэх үүргийг хүлээнэ. Мөн урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд шаардлагатай мэдээлэл, судалгааг боловсруулж нэгдсэн бодлогод тусгуулж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад хөрөнгө оруулалт, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, төслийн удирдлагын төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, сайдад шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн зөвлөгөө, шуурхай үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Засгийн газар (танхим), сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны бусад нэгж, Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газар болон Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн төв байх ба шууд бус хэрэглэгч нь яамд, Засгийн газрын агентлагууд, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллага, холбоод, олон улсын байгууллага, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч, иргэн, хуулийн этгээд байна.

Энэ нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд үйлдвэржилт, дэд бүтцийн нэгж болон төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн нэгж ажиллана:

Энэ нэгж нь тэргүүлэх ач холбогдол бүхий үйлдвэржилт, дэд бүтэц, хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрийг тодорхойлж, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн нэгдсэн бодлого, арга хэмжээг тодорхойлох, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, үйлдвэржилт, дэд бүтэц, хөгжлийн төсөл,  арга хэмжээний саналыг хүлээн авч, үнэлэх, сонгох, тэргүүлэх ач холбогдол, хэрэгжүүлэх дарааллыг тогтоон эрэмбэлэх, хянан баталгаажуулах, техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл хийлгэх, бэлэн байдлыг хангуулах, бэлэн байдал хангагдсан төслүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлох, төслийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг уялдуулан зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  

Энэ нэгж нь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн нэгдсэн бодлогыг тодорхойлох, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн төслийн урьдчилсан үнэлгээ болон бүрэн шинжилгээг холбогдох хууль, журамд заасны дагуу салбарын яам, түншлэлийн төвөөр хийлгэх, хамтран оролцох, хяналт тавих, түншлэлийн төслийг хөгжлийн бодлогын баримт бичигт тусгуулах, түншлэлийн төслийн саналыг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах, түншлэлийн төслийн уралдаант сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, гэрээний биелэлт, явц, үр дүнд хяналт тавих арга хэмжээг нэгдсэн удирдлагаар хангах арга хэмжээг уялдуулан зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.