card

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бодлогын газар

Хоёр болон олон талт эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, зээл, тусламжийн нэгдсэн бодлого болон худалдаа, чөлөөт бүсийн бодлогыг тодорхойлж, нэгдсэн төлөвлөлт, зохицуулалтаар хангах

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бодлогын газар, түүний үндсэн чиг үүрэг

Үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд хоёр болон олон талт эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, нэгдсэн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, зохицуулах, түнш орон, олон улсын болон бүс нутгийн банк, санхүү, эдийн засгийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, зээл, тусламжийн бодлогыг тодорхойлох, холбогдох гэрээ, хэлэлцээрийг эцэслэн тохирч байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр боловсруулан гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн зөвлөгөө, шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Засгийн газар (танхим), сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны бусад нэгж, Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газар болон Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн төв байх ба шууд бус хэрэглэгч нь яамд, Засгийн газрын агентлагууд, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллага, холбоод, олон улсын байгууллага, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч, иргэн, хуулийн этгээд байна.

Энэ нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд худалдааны нэгж, чөлөөт бүсийн нэгж ажиллана:

Энэ нэгж нь импортыг орлох салбарыг дэмжиж, экспортын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, худалдааны тэнцлийг сайжруулахад чиглэсэн бодлого боловсруулах, Монгол Улсын нэгдэн орсон, байгуулсан олон талт болон хоёр талт худалдааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн үр ашгийг сайжруулах арга хэмжээ авах, худалдаанд тулгарч буй саад хүндрэлийг багасгаж, хөнгөвчлөх бодлого тодорхойлох, нэгдсэн төлөвлөлт, зохицуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

Энэ нэгж нь чөлөөт бүсийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг тодорхойлох, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хэрэгжилтийг хангуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.