card

Бодлогын баримт бичиг

“Алсын хараа 2050” монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого

“Алсын хараа-2050”- хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

“Алсын хараа-2050”-2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

 

 

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Монгол улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Монгол улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

“Үндсэн чиглэл”-ийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин