Foreign Direct Investment

A- A A+
Foreign Direct Investment

Алсын хараа 2050, 2021 - 2030 оны үйл ажиллагаа, ЗГҮАХ 2020-2024, ШСБ - д эдийн засгийн тэнцвэртэй бодлого явуулах, ГШХО - ыг нэмэгдүүлэх, эрхзүйн орчныг сайжруулах, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах асуудал ерөнхий байдлаар тусгагдсан.