"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 15-р дугаар: "Хөгжлийн бодлогод хотын тандан судлалын судалгааны үзэл баримтлалуудыг тусгах асуудал"

A- A A+