"КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЗАРДАЛ, АШГИЙН ТООЦОО ХИЙХ АРГАЧЛАЛ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

A- A A+

Концессын тухай хуулийн 9.8-д “Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тооцоо хийх аргачлалыг концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.” гэж заасны дагуу “Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тооцоо хийх аргачлал"-ын төслийг боловсруулаад байна. 

Аргачлалын төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналаа 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн дотор badamkhand.b@med.gov.mn хаягт ирүүлэхийг хүсье. 

Энд дарж танилцана уу!!!!!