БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН ТӨСЛИЙГ 21 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ТАНИЛЦУУЛЖ, САНАЛ АВАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН ТӨСЛИЙГ 21 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ТАНИЛЦУУЛЖ, САНАЛ АВАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Тус хэлэлцүүлгээр “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-ын төсөлд тусгагдах 21 аймгийн хөгжлийн зорилго, тэргүүлэх чиглэл, орон нутгийн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлэх хөгжлийн стратегийн төвүүдийн байршлын талаар хэлэлцэв.

Засаг дарга нар өөрийн аймгийн онцлог, тулгамдаж буй асуудлын талаар санал, зөвлөмжөө хэлэлцүүлэв.

Хэлэлцүүлгээс гарсан санал зөвлөмжийг тус бодлогод тусган энэ ондоо багтаан УИХ-д өргөн барихаар ажиллаж байна.