card

Хэвлэмэл материал, гарын авлагууд

Макро эдийн засгийн танилцуулга 2023.10

Макро эдийн засгийн танилцуулга 2023.12

Макро эдийн засгийн танилцуулга 2024.03

Макро эдийн засгийн сарын мэдээ 2024.01

Макро эдийн засгийн сарын мэдээ 2024.02

 

Хөрөнгө оруулалтын хөтөч ном 2021

Хөрөнгө оруулалтын хөтөч ном 2020

Хөрөнгө оруулалтын хөтөч ном 2019

Хөрөнгө оруулалтын хөтөч ном 2018

 

“Алсын хараа-2050” Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого

“Алсын хараа-2050” хяналт шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

 

Му-ын хөгжлийн бодлогын тогтвортой байдал, залгамж чанар, уялдаа (Тайлан I)

Му-ын хөгжлийн бодлогын уялдаа холбоонд үнэлгээ хийх арга зүй (Тайлан II)

Му-ын дунд хугацааны (2020-2025) тогтвортой хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл (Тайлан III)

Му-ын дунд хугацааны (2018-2025) хөгжлийн хүрээ (Тайлан IV)

Му-ын хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөлтийг хийх нийтлэг аргачлал (Тайлан V)

 

Боловсруулах аргачлал

Үнэлэх, эрэмбэлэх аргачлал

Эрсдэлийн шинжилгээ хийх аргачлал

Санхүүгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх аргачлал

Эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх аргачлал

Үйлдвэрлэлийн төслийн технологийн түвшинг үнэлэх аргачлал

Техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх аргачлал

Төслийн санал бэлтгэх зааварчилгаа

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих аргачлалыг ашиглах гарын авлага

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлж буй төслүүдийн эмхтгэл ном 2020

 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гарын авлага

Түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслийн бүрэн шинжилгээ хийх журам
Хувийн хэвшлийн түншлэгчийг болон зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах журам
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ байгуулах журам
Түншлэлийн хүрээнд эрсдэл тооцоолох, хуваарилах аргачлал
Түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, зохион байгуулалт, тайлагналт болон хяналт тавих журам

Түншлэлийн төсөл хөгжүүлэх санг удирдах, түүний хөрөнгийг захиран зарцуулах, эх үүсвэрийг бүрдүүлэх болон зарцуулалтад хяналт тавих журам

Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн ажиллах журам