card

Бусад

Нээлттэй өгөгдөл

Нээлттэй өгөгдөл

Мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл

Дэлгэрэнгүй
Ажлын зураг, төсөв боловсруулах санал авах тухай

Ажлын зураг, төсөв боловсруулах санал авах тухай

Эдийн засаг, хөгжлийн яам нь Засгийн газрын 11-р байрны 1-6 дугаар давхарын агааржуулалт, дулаан, цахилгааны шугам, холбогдох өөрчлөлтийн ажлын зураг, төсвийн төслийг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх хуулийн этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн саналыг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нийцүүлэн шууд гэрээ байгуулах аргаар гүйцэтгэгчийг сонгоно. 

Дэлгэрэнгүй