card

Орлогын талаарх мэдээлэл

Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, балансаас балансад шилжүүлэх, акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай