card

Сул орон тооны мэдээлэл

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай

2022 он

2023 оны тусгай шалгалтын зар

 

Шилжүүлэн, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт / Эрхэлсэн түшмэл/

Шилжүүлэн, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт / Ахлах түшмэл/

Шилжүүлэн, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт / Дэс түшмэл/