card

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан