card

Төрийн болон албаны нууц

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах үндэсний тогтолцоо, эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, мэдээллийг нууцлах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ХАМГААЛАЛТАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН БАЙГУУЛАХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦ ХАМГААЛАХ АЖИЛТАНД ЦАЛИНГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХАД ТУСЛАЛЦАА, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛСЭН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ

Татах

АЛБАНЫ НУУЦАД ХАМААРАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ

ДАРДАС, ЗАГВАР 1 - 6

МАЯГТ 1. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

МАЯГТ 2. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ЗАДРУУЛАХГҮЙ БАЙХ БАТАЛГАА

МАЯГТ 3. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ НОТЛОХ ЛАВЛАГАА

МАЯГТ 4. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ НОТЛОХ ЛАВЛАГААНЫ БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 5. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

МАЯГТ 6. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АНКЕТ

МАЯГТ 7. ИРСЭН НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 8. ЯВУУЛСАН БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 9. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАНД БАЙГАА НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 10. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ДЭВТРИЙН БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 11. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ БИЧСЭН БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 12. ШУУДАН ИЛГЭЭМЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТЭР

МАЯГТ 13_ НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛЭЭР ИЛГЭЭСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 14_ ОЛШРУУЛСАН НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 15_ НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭВЛЭХ АЖЛЫН БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 16_ НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ ХЭВЛЭСЭН БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 17_ НУУЦАД ХАМААРАХ НОМ, БУСАД БАРИМТ БИЧГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН, ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ

МАЯГТ 18_ НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ УСТГАСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

МАЯГТ 19_ МЭДЭЭЛЭЛ ТЭЭГЧ ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ

МАЯГТ 20_ НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТУХАЙ НОТЛОМЖ

МАЯГТ 21_ НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ХҮЛЭЭЛЦСЭН ТУХАЙ НОТЛОМЖ

НУУЦ ХАМГААЛАХ АЖИЛТАН БОЛОН ТӨРИЙН НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦАД ХАМААРАХ БАРИМТ БИЧИГ БУСАД НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ТӨРИЙН ХАМГААЛАЛТААС ГАРГАСАН ТУХАЙ НОТОЛГОО

ТӨРИЙН НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЖАГСААЛТ

ХИЛИЙН ЧАНАДАД ЗОРЧИХ ХҮСЭЛТ

ХИЛИЙН ЧАНАДАД ЗОРЧСОН ТУХАЙ ИЛТГЭХ ХУУДАС

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Бусад мэдээлэл