card

Хөрөнгө оруулагчийн дэмжлэг зөвшөөрөл

Тогтворжуулах гэрчилгээ

Гэрчилгээ олгох процесс

Харах

Гэрчилгээ олгох шалгуур

Хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдийн Монгол Улсад хэрэгжүүлэх төсөл нь доор дурдсан шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ олгоно:

  • Бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэлд заасан хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ нь Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль -ийн 16.2, 16.3-т заасан хэмжээнд хүрэх;
  •  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэсэн байх;
  • Тогтвортой ажлын байр бий болгох;
  • Дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ  

Тогтворжуулах гэрчилгээ шинээр авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Татах

List of documents to be attached to the application for stabilization certificate

Татах

ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Тогтворжуулах гэрчилгээ хүсэгчийн өргөдлийн маягт

 ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН КОМПАНИУДЫН ЖАГСААЛТ

Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд олгох зөвшөөрөл

ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХ

Дараах салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших тохиолдолд зөвшөөрөл авна:

  • Уул уурхай
  • Банк, санхүү
  • Хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбоо

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт татах

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

Засгийн газар 500 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулагчтай түүний гаргасан хүсэлтийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах орчныг нь тогтвортой байлгах зорилгоор хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна.

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах нарийвчилсан зохицуулалтыг Засгийн газрын 2014 оны 52-р тогтоолоор баталсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журмаар зохицуулна.

  • Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журам
  • Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан төсөл
  • Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Компаниудын жагсаалт