card

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам

ЗӨВЛӨХ ҮЙЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022

KFW БАРААНЫ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022

ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ-2022

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022

KFW ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

ДОТООДЫН ӨРСӨЛДӨӨНТ ТЕНДЕРИЙН ШАЛГАРУУЛТЫН ЖББ /ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ/

Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын 2022 оны худалдан авах ажиллагаанд үнэлгээ, аудитын шалгалтыг Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1, 8.9.5-т заасан хугацаанд хийх бөгөөд хугацаа болоогүй байна.

Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний төлбөр 2022 онд гараагүй.