card

Монгол улсын хууль

Авлигын эсрэг хууль

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Байгууллагын нууцын тухай

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай

Валютын зохицуулалтын тухай

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Захиргааны ерөнхий хууль

Инновацийн тухай

Кибер аюулгүй байдлын тухай

Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хууль

Нийгмийн даатгалын тухай

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Олон улсын гэрээний тухай /шинэчилсэн найруулга/

Өрийн удирдлагын тухай

Татварын ерөнхий хууль

Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/

Төрийн болон албаны нууцын тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

Төрийн хэмнэлтийн тухай

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай

Төсвийн тухай

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай /шинэчилсэн найруулга/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай

Хөдөлмөрийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Хөрөнгө оруулалтын тухай

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/

Цахим гарын үсгийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Чөлөөт бүсийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Шилэн дансны тухай 

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай