card

Нээлттэй мэдээлэл

Тус яаманд мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газар байхгүй болно.

Тус яаманд  хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэр байхгүй болно.

Тус яаманд эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт байхгүй болно.

Эдийн засаг, хөгжлийн яам нь чиг үүргийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа аливаа арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, үйлчилгээнийхээ хариуд төлбөр, хураамж авдаггүй тул төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл  байхгүй болно.