card

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2023 оны Эдийн засаг, хөгжлийн яамны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

2023 оны Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан

2023 оны "Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан 

2023 оны "Цагааннуур" чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан 

2023 оны "Замын-үүд" чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан 

2022 оны Эдийн засаг, хөгжлийн яамны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

2022 оны Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан