card

Холбогдох дүрэм журам

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам

Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдэг болон Эдийн засаг, хөгжлийн яамны шагнал олгох журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

Ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүн

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль