card

Мэдээ мэдээлэл

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн гарын авлага

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь гарын авлага

Авлигаас сэргийлэх зөвлөмж

Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2020

Ёс зүйн зөвлөмж