card

Төсөв, төсвийн гүйцэтгэл

Яамны төсөв

Татах

 

Яамны төсөв 2022

Шадар сайдын төсөв 2022

2023 оны эхний 3 сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

 

Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд 2022 оны жилийн эцсийн  байдлаар  төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр байхгүй болно.

Эдийн засаг, хөгжлийн яам нь чиг үүргийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа аливаа арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, үйлчилгээнийхээ хариуд төлбөр, хураамж авдаггүй тул төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл  байхгүй болно.