card

Хүний нөөцийн бодлого

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2024 

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө 2024

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2023

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2022

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө 2022

 

2022 он

Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө