card

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2023 оны Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

2022 оны Шинэ сэргэлтийн бодлогын тайлан

2022 оны Монгол Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл арга хэмжээний жилийн эцсийн биелэлт

2023 оны "Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 2001 оны 57-р тогтоолын хэрэгжилтийн тайлан