card

Хөтөлбөр боловсруулах аргачлал

A-25 Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр боловсруулах аргачлал

A-26 Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал